REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO UPRAWIAJKONOPIE.PL

Serwis internetowy pod nazwą uprawiajkonopie.pl (zwany dalej: „uprawiajkonopie.pl„, „serwis internetowy„), jest prowadzony przez Fundację „Konopie dla Ziemi” z siedzibą w Ogrodnikach gm. Milejewo, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000874086, przez Sąd Rejonowy Olsztyn VIII Wydział Gospodarczy KRS, zwaną dalej jako: „Usługodawca”

I. Definicje

Niniejszym na potrzeby Regulaminu przez następujące pojęcia rozumie się :

 1. Właściciel serwisu Fundacja „Konopie dla Ziemi”, zwaną dalej jako: „Usługodawca”
 2. Użytkownik – każdy klient, konsument, firma lub firma na prawach konsumenckich, która korzysta z serwisu uprawiajkonopie.pl i przekazuje darowiznę na rzecz Fundacji „Konopie dla Ziemi”.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia usługi w ramach serwisu internetowego.
 4. Konsument – osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej.
 5. Firma – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 6. Firma na prawach konsumenckich – osoba fizyczna prowadzące działalność gospodarczą, na postawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Podmiot trzeci – każdy podmiot lub osoba fizyczna z którym Fundacja „Konopie dla Ziemi”, podpisała umowę na prace rekultywacyjne.
 8. Konopie – konopie włókniste, siewne nazywane również przemysłowe, różniące się budową i zawartością psychoaktywnego środka THC, który znajduje się w konopiach indyjskich. Konopie zwane z angielskiego Hemp, zawierają śladowe ilości THC i są dopuszczone do uprawy i przetwarzania w wielu krajach. W Polsce poziom THC nie może przekroczyć 0,3%, co nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego uprawiajkonopie.pl,
 10. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem uprawiajkonopie.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia usług.
 11. Usługa – usługi prezentowane w serwisie internetowym.
 12. Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika, na rzecz Usługodawcy na realizację jego działalności statutowej (celów statutowych) – za pomocą przelewu elektronicznego lub karty kredytowej, debetowej.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę usług.
 14. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna w postaci interaktywnego formularza, dostępnego w serwisie internetowym, który umożliwia złożenie zamówienia w postaci usługi, poprzez wybranie ilości metrów kwadratowych uprawy, przypisanych do danej kwoty oraz wybraniu sposobu płatności.
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fundacją „Konopie dla Ziemi” a Użytkownikiem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego uprawiajkonopie.pl,
 16. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),
 17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://az-serwer1816724.online.pro/autoinstalator/wordpress18.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Serwis internetowy, działający pod adresem http://az-serwer1816724.online.pro/autoinstalator/wordpress18 prowadzony jest przez Fundację „Konopie dla Ziemi”.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznego zamówienia usług, dostępnych w ramach serwisu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach serwisu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach serwisu internetowego.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat wieku. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://az-serwer1816724.online.pro/autoinstalator/wordpress18 oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o usługach podane na stronach serwisu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Serwisu Internetowego

3.1. Celem usługi jest zbiórka środków pieniężnych na cele statutowe Usługodawcy.

3.2. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

3.3. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazanie Darowizny wyczerpuje przesłanki umowy, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, to jest umowy darowizny, która polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz Usługodawcy kosztem majątku Użytkownika.

3.4. Użytkownik oświadcza, że wie, iż w momencie dokonania przelewu ziszczają się przesłanki, o których mowa w art. 890 § 1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza, że wykonana darowizna jest ważna niezależnie od formy czynności prawnej.

3.5. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze serwisu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości jego zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników serwisu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Fundacji „Konopie dla Ziemi”.

3.6. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu internetowego usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy.

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.9. Użytkownik może zarejestrować się w serwisie internetowym, podając swoje dane w postaci: login, nazwa firmy, adres e-mail, hasło. Jednak zarejestrowanie się nie jest obowiązkowe a jedynie służy do lepszej komunikacji Usługodawcy z Użytkownikiem.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową http://az-serwer1816724.online.pro/autoinstalator/wordpress18, dokonać wyboru ilości metrów kwadratowych uprawy, przyporządkowanych do określonych kwot, podejmując kolejne czynności, w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianej usługi przez Użytkownika jest dokonywany poprzez interaktywny formularz.

4.3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku wyboru płatności online – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, oraz zaznaczeniu akceptacji zgód (Regulamin i Politykę Prywatności), Użytkownik będzie miał możliwość wyboru formy płatności.

4.5. Dokonanie płatności za pomocą interaktywnego formularza, stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.6. Po dokonaniu płatności, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.8. Umowa sprzedaży usługi zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.9. Użytkownik ma możliwość wielokrotnego skorzystania, w danym roku z zamówienia usługi.

V. Wykonanie usług

5.1. Usługi zostają spełnione w całości wraz z rozpoczęciem wykonania Umowy, co następuje niezwłocznie, po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 5.5

5.2. Usługodawca stara się prezentować w serwisie internetowym treści aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Usługodawca dokłada należytych starań aby treści w serwisie internetowym aktualizować w miarę jak będę one zmieniane. Jednocześnie Usługodawca zastrzega, ze wszelkie dane w serwisie internetowych uprawiajkonopie.pl odnoszące się ilości pochłanianego CO2, należy traktować jak szacunkowe lub zbliżone (punkt 5.3.)

5.3. Fundacja „Konopie dla Ziemi” zbiera dane dotyczące pochłaniania CO2 przez uprawę konopi. Dane pobierane są podczas upraw konopi. Próbki z pola badane są na zawartość węgla w akredytowanym laboratorium.

5.4. Wszelkie Informacje w serwisie internetowym służą edukacji i poszerzania świadomości dotyczącej konopi. Mają również na celu promować postawę proekologiczną.

5.5. Ze względu na specyfikę uprawy konopi jako rośliny jednorocznej, uprawianie ich w warunkach klimatycznych Polski, odbywać się może w okresie od kwietnia do października danego roku. Uprawianie konopi zgodnie z zamówieniem Użytkownika, następuje w najbliższym możliwym terminie. Konopie uprawiane są w liczbie zleconej przez Użytkownika i dokładne są do puli innych zamówień. Teren uprawy konopi wybierany jest przez Usługodawcę, według zawartych umów z podmiotami trzecimi.

5.6. Rekultywacja zdegradowanych gruntów trwa 2 lata. Wartość usług podany jest na 2-letni okres rekultywacji.

5.7. Usługodawca potwierdza rozpoczęcie rekultywacji gruntów, zawartą umową z podmiotem trzecim oraz potwierdza wykonanie rekultywacji odpowiednimi dokumentami wydawanymi przez organy państwowe lub samorządowe nadzorujące rekultywacje.

5.8. Usługodawca przekazuje wszelkie informacje za pośrednictwem serwisu internetowego uprawiajkonopie.pl a w szczególności: umowy z podmiotami trzecimi, wyniki badań oraz zaświadczenia o wykonaniu rekultywacji.

5.9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży usług następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej informację o usłudze, wydruku potwierdzenia w postaci certyfikatu, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT w przypadku firmy.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Użytkownik ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) płatnością w systemie, ze wskazaniem systemu płatności elektronicznych

b.) zapłata kartą płatniczą

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Usługodawcy, podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie zawarcia umowy.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez serwis internetowy, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;

VIII. Reklamacje dotyczące świadczonej Usługi

8.1.Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży usług zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@konopiedlaziemi.org. Fundacja „Konopie dla Ziemi” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Fundacja „Konopie dla Ziemi” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

9.2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fundację „Konopie dla Ziemi” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, Użytkownik może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@konopiedlaziemi.org lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu internetowego.

9.5. Fundacja „Konopie dla Ziemi” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją „Konopie dla Ziemi” a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją „Konopie dla Ziemi” a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacją „Konopie dla Ziemi”.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.